آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
1396/12/17 17:43

اخذ نمایندگی لاستیک بریجستون

شرایط عمومی،اختصاصی وروش اخذنمایندگی لاستیک بریجستون چگونه است؟برای ثبت نام ودرخواست اخذنمایندگی واطلاع ازشرایط آن ازچه منبعی میتوان کمک گرفت؟
برای اخذنمایندگی بریجستون مراجعه به اداره ثبت شرکتهاتوسط شخص حقیقی یاحقوقی ویاازطریق یک شرکت ثبتی لازم میباشد.کلیه مدارک بایدبه واحدپذیرش تاسیس تحویل داده شودویک رسیددریافت گرددوبعدازمرحله کارشناسی وصحت اطلاعات،پیش نویس آگهی تاسیس نمایندگی شرکت خارجی صادرمیشود.تعیین نام دارای اهمیت است.عبارت نمایندگی یاشعبه حتما”بایدذکرشودوتمامی وجوه وهزینه هاپرداخت گردند.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :